SDH Jedovnice

Prevence v oblasti komínů

Změny ve lhůtách čištění komínů

Závadou topidel a komínů v roce 2009 vzniklo v České republice přes 400 požárů. Také naše jednotka sboru dobrovolných hasičů v roce 2008/2009 řešila tři případy této události. Čištění, kontrola a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat. Nové nařízení vlády, které nabude účinnosti 1. 1. 2011, reaguje na tuto skutečnost. Cílem je upravit podmínky, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to zejména stanovením způsobů a lhůt provádění čištění, kontroly a revize komína, kouřovodu a spotřebiče paliv.

Podmínky požární bezpečnosti

  • Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen spalinové cesty) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
  • Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

'Kontrolu a čištění spalinové cesty' provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 'Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. '

'Revizi spalinové cesty' provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň:

  • revizním technikem komínů
  • specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů
  • revizním technikem spalinových cest

'O provedené kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru. ' Dovoluji si upozornit, že tento doklad je při požáru topidel a komínů příslušníkem zjišťujícím příčinu vzniku požáru vyžadován a kontrolován.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon spotřebiče Činnost Druh paliva
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW čištění 3x 2x 3x 1x
kontrola 1x 1x 1x
výběr 1x 1x 1x

Poznámky

  1. Za sezónní provoz se považuje provoz po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  2. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
Ing. Radek Doležel, preventista SDH Jedovnice