SDH Jedovnice

Pálení klestí

Spalování hořlavých látek na volném prostranství

Pomalu se nám blíží období, kdy začneme pracovat na svých zahradách a v okolí svých domů, budeme vyhrabovat trávu a jako každý rok přemýšlet, co se vzniklým rostlinným odpadem. Mnozí z Vás tento problém řeší spalováním. Z pohledu hasičů se jedná o období, kdy každoročně evidujeme nárůst takzvaných „planých poplachů“. V dnešním článku si povíme něco o tom, jak se při spalování na volném prostranství chovat.

Nařízení obce Jedovnice č. 1/2004 o spalování rostlinných materiálů

Toto nařízení stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (dále jen materiálů) na území Obce Jedovnice.

Podmínky spalování materiálů:

1. Spalovat se mohou pouze tyto materiály nekontaminované jinými látkami 1):

  • suché dřevo, větve a listí,
  • dřevěné uhlí,
  • suché rostlinné materiály.

2. Spalování materiálů dle bodu 1 může provádět každá fyzická osoba starší 18 let, mladší pouze v doprovodu dospělé osoby (dále jen osoba), za dodržení všech bezpečnostních, požárních2) a právních předpisů 3).

3. Spalování materiálů může být prováděno pouze:

  • na vlastním nebo na pronajatém pozemku, nesmí se jednat o veřejné prostranství,
  • za dobrých rozptylových podmínek,
  • v době do 20 hodin, oheň po této hodině musí být uhašen a nesmí kouřit,
  • ve dnech pondělí až sobota (mimo neděli a státem stanovené svátky).

4. Omezení dle odst. 3, písm. c) a d) neplatí, jedná-li se o tepelnou úpravu potravin na zvlášť vybudovaných bezpečných ohništích.

Oznamovací povinnost:

Osoby hodlající provádět spalování většího množství materiálů musí nejméně den předem na tuto skutečnost upozornit jednotku sboru dobrovolných hasičů Jedovnice (tel. č. : 723 971 249) a obecní úřad Jedovnice. Při spalování většího rozsahu je také možné pro nahlášení využít elektronického formuláře na internetových stránkách HZS Jmk Tímto způsobem bude o pálení informováno přímo operační středisko HZS JmK.

Sankce:

Porušení tohoto nařízení lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo trestný čin3).

Ing. Radek Doležel, preventista SDH Jedovnice

1) § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

2) § 78, odst. 1, zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

3)§ 53, odst. 1, pís. o, zákona č. 289/95 Sb o lesích, ve znění pozdějších předpisů